Näyttelytiedote

SUOJELTU AAPA
17.9.-5.10.2014 Galleria G, Helsinki, Finland

Kuvataiteilija Kaija Kiurun näyttelyn suojeltu aapa tarkoittaa Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Viiankiaapaa. Näyttelyn teokset ottavat kantaa suojellun Viiankiaavan puolesta kaivossuunnitelmia vastaan. Viiankiaapa kuuluu soidensuojelu- ja Natura-alueisiin, alueelle on kuitenkin myönnetty malminetsintälupia ja sinne edelleen kohdistuu valtaus- ja malminetsintälupahakemuksia. (Tukes, kaivosrekisterin karttapalvelu http://geomaps2.gtk.fi/tukes//)

Pohjois-Ruotsista Suomen Lapin yli Venäjälle kulkee malmivyöhyke, jota luonnehditaan geologisesti hyvin kiinnostavaksi.  Lapissa lupaavimmat kaivosesiintymät sijaitsevat Natura-verkostoon kuuluvilla alueilla tai niiden läheisyydessä ja malminetsintälupien hakemuksia kohdistuukin yhä enemmän suojelluille alueille. Sodankylän kunnan pinta-alasta noin 1/3 on erilaisia suojelualueita, samoin kunnan alueesta noin 1/3 on vallattu tai varattu malminetsintään. Muun muassa Viiankiaavalla suojelu- ja malminetsintäalueet menevät päällekkäin.

Viiankiaapa (n. 66 km2) kuuluu Lapin laajimpiin ja monipuolisimpiin aapasoihin. Aapasuo on suoyhdistymätyyppi, jossa keskellä on avointa ja märkää nevaa tai lettoa, ja reunoilla rämeitä ja korpia. Viiankiaapaa on verrattu Posoaapaan, aikoinaan Euroopan suurimpaan aapasuohon, joka jäi Lokan tekoaltaaseen 1960-luvun lopulla. Lajistoltaan monipuolisella Viiankiaavalla on tavattu kymmenen kasvilajia ja 21 lintulajia, jotka luokitellaan uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. (Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton/IUCN uhanalaisuusluokitus).

Viiankiaavalta löydettyä nikkeli- ja kupariesiintymää on luonnehdittu vuosisadan malmilöydöksi. Paikallistasolla vastakkain ovat toisaalta parin vuosikymmenen päähän ulottuvat laskennalliset taloudelliset näkökohdat, toisaalta luonnon monimuotoisuuden ja paikallisen kulttuurin säilyttäminen. Natura-alueen suojelusta voidaan poiketa valtioneuvoston päätöksellä, mikäli hankkeen toteuttamiselle on ”erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy”. Asiasta on kuitenkin hankittava myös EU:n komission lausunto. Viiankiaavasta on todennäköisesti tulossa valtakunnallisesti ja myös koko EU:ssa tärkeä ennakkotapaus.

Viiankiaavassa yhdistyvät ihmisen toiminnan ääripäät: halu suojella ja säästää sekä halu hyödyntää ja tuottaa voittoa. Viiankiaapa on lähellä ja paikallinen, mutta samalla myös globaali, sillä vastaavia yhteentörmäyksiä ihmisen toimien ja luonnonympäristön välillä tapahtuu ympäri maailmaa.

Näyttelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto ja Taiteen edistämiskeskus / Lapin taidetoimikunta.